Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 24 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » BGĐT

N Văn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
SKKN _NV_HA_2018-2019

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG THỦY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS THỦY PHÙ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc               Thủy Phù, ngày  05  tháng 10  năm 2018                                               BÁO CÁO SÁNG KIẾN, KINH NGHIỆM, CẢI TIẾN KỸ THUẬT Đề nghị...