Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 22 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch báo giảng » Tổ Ngoại ngữ »