Thứ Hai, 18/06/2018

Buổi sáng

Trực cơ quan: Theo phân công

Hoàn thành hồ sơ tự kiểm tra trường chuẩn: HT

Buổi chiều

Trực cơ quan: Theo phân công

Thứ Ba, 19/06/2018

Buổi sáng

Trực cơ quan: Theo phân công

Bồi dưỡng kiến thức: Theo TKB

Buổi chiều

Trực cơ quan: Theo phân công

Thứ Tư, 20/06/2018

Buổi sáng

Trực cơ quan: Theo phân công

Buổi chiều

Trực cơ quan: Theo phân công

Thứ Năm, 21/06/2018

Buổi sáng

Trực cơ quan: Theo phân công

Bồi dưỡng kiến thức: Theo TKB

Buổi chiều

Trực cơ quan: Theo phân công

Thứ Sáu, 22/06/2018

Buổi sáng

Trực cơ quan: Theo phân công

Bồi dưỡng kiến thức vật lí 9: Thầy Mão (07h15 - 08h 45)

Bồi dưỡng các môn lớp 9: 09 giờ - 11 giờ

Buổi chiều

Trực cơ quan: Theo phân công

Thứ Bảy, 23/06/2018

Buổi sáng

Bồi dưỡng kiến thức: Theo TKB