Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 15 tháng 11 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường năm học 2014 - 2015
Kế hoạch BDTX của trường